KONKURS MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ

XIII KONKURS MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ

PŁOCK 23-25 marca 2015 r.

REGULAMIN

§ 1               

Organizatorem Konkursu jest: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku i Płockie Towarzystwo Muzyczne im. Wacława Lachmana.

Konkurs finansowany jest ze środków: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Urzędu Miasta Płocka

§ 2               

W Konkursie mogą brać udział uczniowie – instrumentaliści i wokaliści uczący się w szkołach muzycznych wszystkich typów.

§ 3               

W Konkursie nie mogą brać udziału uczniowie jurorów.

§ 4               

 1. Każdy uczestnik może wykonać dowolny repertuar  utrzymany w stylistyce XX i XXI wieku napisany po roku 1930, nie przekraczający wyznaczonych ram czasowych.
 2. Utwór może być wykonany solo lub z towarzyszeniem fortepianu.

 3. Utwór należy wykonać z pamięci.

 4. Czas trwania programu:

  Szkoła I stopnia   do 6 minut

  Szkoła II stopnia  do 10 minut

§ 5               

Uczniowie będą oceniani w następujących kategoriach:

   I   Uczniowie klas 3-4 cyklu 4-letniego oraz klas 4-6 cyklu sześcioletniego
       szkół muzycznych I stopnia.

   II  Uczniowie klas 1-3 szkół muzycznych II stopnia.

   III Uczniowie klas 4-6 szkół muzycznych II stopnia.

§ 6               

 1. Ilość uczestników jest nieograniczona.
 2. W przypadku ilości uczestników przekraczających możliwości organizacyjne Konkursu, organizatorzy po konsultacji ze zgłaszanymi Szkołami zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia.

§ 7               

Konkurs odbędzie się 23 - 25 marca 2015 roku w Sali Koncertowej PSM I i II st. w Płocku

§ 8               

 1. Uczestników oceniać będzie Jury powołane na wniosek organizatorów przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.
 2. Jury pracować będzie w oparciu o Regulamin, opracowany przez organizatorów Konkursu, który będzie podany do publicznej wiadomości.
 3. Decyzje Jury są ostateczne.
 4. Jury ma prawo zdyskwalifikować uczestnika w trakcie Konkursu, jeżeli jego zgłoszenie lub występ zostaną uznane za niezgodne z regulaminem.(§ 4 Regulaminu)

§ 9               

 1. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 2. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymają nagrody finansowe i są zobowiązani do udziału w Koncercie Laureatów.

§ 10

 1. Organizatorzy ustalają wpisowe w wysokości 100 zł od każdego uczestnika,  które należy wpłacić na konto : Komitet Rodzicielski przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Płocku
  BPH PBK w Płocku
  nr 45 1060 0076 0000 3200 0024 9864

  z dopiskiem ,,XIII  Konkurs Muzyki Współczesnej” .
 2. Dowód wpłaty należy przesłać wraz ze zgłoszeniem.
 3. Z chwilą przyjęcia przez organizatorów zgłoszenia na ,,Konkurs” wpisowe nie podlega zwrotowi.

§ 11                          

Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu i pobytu we własnym zakresie.

§ 12               

Organizatorzy nie zapewniają akompaniatorów.

§ 13              

1. Zgłoszenia na dokładnie i czytelnie (najlepiej drukowanymi literami) wypełnionym formularzu (wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego) należy przesłać do dnia 15 lutego 2015 r. 

na adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. ul. Kolegialna 23,  09-402 Płock
„XIII  Konkurs Muzyki Współczesnej”.

Do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną:

„Zgodę na przetwarzanie danych osobowych” oraz „Zgodę na wykorzystanie wizerunku”.

2.Uczestnicy, których zgłoszenia zostaną przyjęte, będą poinformowani o dokładnym  terminie występu na stronie PSM w Płocku -  http://psm.superszkolna.pl/ -9 marca 2015r.

3.Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości regulaminu Konkursu.

Karta zgłoszenia do pobrania  Pobierz ....

Regulamin do pobrania  Pobierz ...