KONKURS MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ

XII KONKURS MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ

PŁOCK 24-26 marca 2014 r.

REGULAMIN

§ 1               

Organizatorem Konkursu jest: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku.

Konkurs współfinansowany jest ze środków Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

§ 2               

W Konkursie mogą brać udział uczniowie – instrumentaliści i wokaliści uczący się w szkołach muzycznych wszystkich typów.

§ 3               

W Konkursie nie mogą brać udziału uczniowie jurorów.

§ 4               

 1. Każdy uczestnik może wykonać jeden utwór utrzymany w stylistyce XX i XXI wieku napisany po roku 1930.
 2. Utwór może być wykonany solo lub z akompaniamentem fortepianu.
 3. Dopuszcza się wykonanie części formy cyklicznej.
 4. Utwór należy wykonać z pamięci.
 5. Czas trwania utworu:
  Szkoła I stopnia   do 6 minut
  Szkoła II stopnia  do 10 minut

§ 5               

Uczniowie będą oceniani w następujących kategoriach:

I         Uczniowie klas 3-4 cyklu 4-letniego oraz klas 4-6 cyklu sześcioletniego szkół muzycznych I stopnia.

II       Uczniowie klas 1-3 szkół muzycznych II stopnia.

III    Uczniowie klas 4-6 szkół muzycznych II stopnia.

§ 6               

Ilość uczestników jest nieograniczona.

W przypadku ilości uczestników przekraczających możliwości organizacyjne Konkursu, organizatorzy po konsultacji ze zgłaszanymi Szkołami zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia.

§ 7               

Konkurs odbędzie się 24 - 26 marca 2014 roku w Sali Koncertowej PSM I i II st. w Płocku

§ 8               

 1. Uczestników oceniać będzie Jury powołane na wniosek organizatorów przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.
 2. Jury pracować będzie w oparciu o Regulamin, opracowany przez organizatorów Konkursu, który będzie podany do publicznej wiadomości...
 3. Decyzje Jury są ostateczne.
 4. Jury ma prawo zdyskwalifikować uczestnika w trakcie Konkursu, jeżeli jego zgłoszenie lub występ zostaną uznane za niezgodne z regulaminem.(§ 3 i 4 Regulaminu)

§ 9    

 1. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 2. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymają nagrody finansowe i są zobowiązani do udziału w Koncercie Laureatów.

          

§ 10   

 1. Organizatorzy ustalają wpisowe w wysokości 100 zł od każdego uczestnika,  które należy wpłacić na konto : Komitet Rodzicielski przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Płocku
  BPH PBK w Płocku
  nr 45 1060 0076 0000 3200 0024 9864

  z dopiskiem ,,XII  Konkurs Muzyki Współczesnej” .
 2. Dowód wpłaty należy przesłać wraz ze zgłoszeniem.
 3. Z chwilą przyjęcia przez organizatorów zgłoszenia na ,,Konkurs” wpisowe nie podlega zwrotowi.

       

§ 11           

Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu i pobytu we własnym zakresie.

§ 12           

Organizatorzy nie zapewniają akompaniatorów.

§ 13           

1. Zgłoszenia na dokładnie i czytelnie (najlepiej drukowanymi literami) wypełnionym formularzu (wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego) należy przesłać do dnia 22 lutego 2014 r. 

na adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. ul. Kolegialna 23,  09-402 Płock
„XII  Konkurs Muzyki Współczesnej”.

Do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną

„Zgodę na przetwarzanie danych osobowych” oraz „Zgodę na wykorzystanie wizerunku”.
 

Karta Zgłoszenia i Zgoda na wykorzystanie wizerunku >>pobierz<<

2.Uczestnicy, których zgłoszenia zostaną przyjęte, będą poinformowani o dokładnym  terminie występu.

3.Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości regulaminu Konkursu.